...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޖުލިސުއްތަޝްރީފާތު
ނ.
އިހުގައި ރަސްކަލަކަށް ނުވަތަ ރަސްކަލެއްގެ ބަދަލެއްގެ ބަދަލުގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް އީދުގެ ތަހްނިޔާ ދެންނެވުމަށް ބޮޑުން އެއްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސަލާމަތިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ