...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޙައްލު
ނ.
(1) ތަން، ވަގުތު.
ދަނޑިވަޅު.
މިބަސްބޭނުންކޮށްއުޅެނީ ކަމެއް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާތަން، ނުވަތަ އެފަދަ ވަގުތުގެ މާނައިގައެވެ.
މިސާލު:
މިއީ ތިޔަކަހަލަ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މަޙަޙއްލެއްނޫނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ