...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޙްކަމާ
ނ.
(1) ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ބޮޑެތި ބައިތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް ތަންތަނަށް ކިޔައިއުޅުނު ނަންތަކުގެ ތެރެއިން ނަމެއް.
މިސާލު:
މަޙްކަމަތުއްޝަރުޢިއްޔާ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ