...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޚުރަޖަ
ނ.
(1) އަކުރުގެ އަޑު ނެރޭތަން.
(2) ލަފްޒުތައް ކިޔަންވާ ގޮތަށްކިޔާއިރު އަޑު ނިކުންނަގޮތް.
(3) އަޑުގައި ހުންނަ ރީތިގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ