...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޚުމާފޮތި
ނ.
މަޑުމަޑު ކެހެރިތަކެއް ކަހަލަގޮތެއް އެއްފުށުުުގައި ހުންނަގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ ފޮއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުންބާތާކިހާ . އަރިތާކިހާ . މަޚުމާތާކިހާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ