...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޝްހޫރު
ނއ.
ވަކިރޮނގަކުން ފާހަގަވެ ގިނަބަޔަކަށް އެނގިފައިވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިވަކަރު . ހަތަރުމަޛުހަބް . ހަތަރުފޮތް . ހިމަގޮދަން . ހިމާރު . ހުކުރުޙަދީޘް . ނަންހިނގުން . ނަންހިންގުން . ނަންހުރި . ނަންއިވުން . ނަންވުން . ނޫކާޅު . ރަން . ރަތްލާޖެހި . ބަދުރު . ބަދުރުހަނގުރާމަ . ބަސިސަލޯކަ . ބަޠަލާ . ބަޠަލު . ބާރަށް . ބުރުދާ . ބެއަސްނުބެއަސް ހައިވަކަރުއޮޑި ނަންވާނެ . ބެޔަސް ނުބެޔަސް ނަންވާނީ ހައިވަކަރުއޮޑިއެވެ. . ބޮލި . އަނބުއޮނުމަދު . އަލަނާސި . އަލިފާން . އަޑުއަރައިގެންދިއުން . އަޑުއެރުން . އަޑުއެރުވުން . އިނގުރު . އިސްބަގުލު . އެއްގަމުއަރުމާޒު . މާރޮނޑު . ފާޅު . ފުރާތުކޯރު . ތަރިއޮއްސުން . ގަންގާ . ގަންގާކޯރު . ޒުވާރި . ޓައްކިއުން . ޓައްކިޔާ . ޓައްކިޔާފައިއިން . ޤުރައިޝުވަންހަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ