...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޝްހޫރުވުން
މ.
ވަކިރޮނގަކުން ފާހަގަވެ ގިނަބަޔަކަށް އެނގިފައިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަންހިނގުން . ނަންއިވުން . ނަންވުން . އަޑުއަރައިގެންދިއުން . އަޑުއެރުން . ޓައްކިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ