...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޝްވަރާ
ނ.
(1) މީހުނާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން ހޯދާލަފާ.
(2) ކަމަކާމެދު ބައެއްގެ މެދުގައި ކުރެވޭ ސައްލާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައްދަލު . ބައްދަލުކުރުން . ބައްދަލުވުން . ބޮޑުން . ބޮޑުންގެމަޖިލިސް . ކޮންފަރެންސް . މަހާސިންތާ . މަޖިލީސް . މަޖިލީސްކުރުން . މުސާވިރު . ދަރުބާރު . ދަރުބާރުކުރެއްވުން . ލަފާ . ލަފާހޯދުން . ލަފާއެހުން . ސައްލާ . ސައްލާކުރުން . ސައްލާވުން . ސެމިނާރު . ޕެނަލް . ޖަހާހަނގުބޭކަލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ