...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޝްވަރާކުރުން
މ.
(1) ކަންކަމާމެދު ފެންނަ ލަފައެއް ހޯދުމަށް ވާހަކަ ދެއްކުން.
(2) ކަމަކާމެދު ބައެއްގެ މެދުގައި ސައްލާކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަޖިލީސްކުރުން . ސައްލާވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ