...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޢުލޫމާތު
ނ.
(1) އެނގިފައިވާ އެނގުން.
(2) އޮޅުންފިލާ އޮޅުން ފިލުން.
(3) ހޯދިފައިވާ ހޯދުން.
(4) ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ.
(5) ޢިލްމު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެއުނިބެއި . ހޮއިހިރިޒުބެލުން . ނޫސް . ރަޖިސްޓަރީ . ރަޖިސްޓަރީކުރުން . ރިކޯޑު . ރިކޯޑުކުރުން . ރިސެޕްޝަން . ބޭސްވެރި . ބޭސްވެރިކަން . ކަންޓްރޯލްޓަވަރު . ކެސެޓު . ކޮށިގަނޑު . ކޮންޕިއުޓަރު . އުޑިކިބަފިލުން . މައިފޮތް . މުއާޞަލާތު . މުއްސަނދި . މުއްސަނދިވުން . ފަތުރައިލުން . ފިލާވަޅު . ފުންނާބުއުސް . ފެތުރުން . ފޮތްބެލުން . ފޮތްތެރިކަން . ފޮތްތެރީން . ފޮތްލިޔުން . ފޯމު . ދީނިއްޔާތު . ދުވަހުނޫސް . ތަފާސްހިސާބު . ތަފުސީލު . ތަޖުރިބާހުރުން . ތަޖުރިބާކުރުން . ތަޖުރިބާވުން . ލޯހުޅުވިފައިހުރުން . ޖާސޫސް . ޖާސޫސީ ވާހަކަ . ޚަބަރުދަބަރު . ޢިލްމު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ