...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މަޤާމު
ނ.
(1) ތަން.
(2) ދަރަޖަ.
(3) ވަޒީފާ.
(4) ވަލީވެރިންނަށް ނިސްބަތްކޮށް ހެދިފައިހުންނަ ޒިޔާރަތްފަދަތަންތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަހެތި . ހަރުބީ . ހޭބޯ . ރެފުރީކަން . ބަދަލު . ބޮޑުހިތި . ކަމަރީވުން . ކަތީބުކަން . ކެޕްޓަންކަން . އަމީރުރަސްކަން . އާނޅޭ . އިނދަޖެހުން . އިރުވައިބަތް . އުނހު . އެހެންނަ . އެރުން . ވަކީލު . ވަކީލުކަން . ވަޒީރުކަން . މަތީދަރަޖަ . މަލިން . މަގުއޮޅުން . މަޚުމާއެރުން . މަޤާމްފުޅު . މޭޖަރުޖެނެރަލް . ފަތްކޮޅު . ފާށަނާކަން . ފެންވަރު . ދަށަށްދިއުން . ތައްޔާރުޖާގަޖާގަ . ލާންސްކޯޕްރަލް . ގޮނޑި ހުސްވުން . ސަރަނގުކަން . ސަފީރުކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ