...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާ
(1) (ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ދިހަވަނަ ނަކަތުގެ (ނަން) (2) ނ..
ބޮޑު މިސާލު:
މާކަނޑު.
(3) އަލާބެލުމުގެ ގޮތުން، ހުންނަ ތަފާތު ބަޔާން ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބަހެއް.
މިސާލު:
ކޮރަކައްޔަށް މުޑަހަނދި މާބޮޑެ.
(4) މައު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަން . ހަށަންބަނުން . ހަށަންބަންތަކުބީރު . ހަށަންފުޅަށްއަތްޕުޅުއެރުވުން . ހަށަންފުޅުބެންނެވުން . ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަށިކޮޅުބުރަފުޅުވުން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅު . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުކަން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުވުން . ހަށިކޮޅުފުރާނޭވާފުޅުލެއްވުން . ހަށިފުރާނޭވާލުން . ހަށިފުރާނޭވާލެއްވުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަށިފޮޅައިލެއްވުން . ހަނދިއެޅުން . ހަނދިވަޅު . ހަނދުބަޑި . ހަނދުކޭތަ . ހަނދުވަރީ . ހަނދުވަރީމައު . ހަނދުވަރީގަސް . ހަނގާކުރުން . ހަނގުރާމަ . ހަނގުރާމަބެރު . ހަނގުބޭކަލުން . ހަނޑަސްތުން . ހަނާ . ހަނާހުނިވުން . ހަނާކުރިފޯއް . ހަނުކިޔާލަވަ . ހަނުއެނބުރުން . ހަނޮ . ހަންނެގުން . ހަންނޮޅުން . ހަންމޯ . ހަންފީމިޔަރު . ހަންގިސްކާރަ . ހަންޑިކުރާ . ހަންޑިކުޑަ . ހަންޑިކެޔޮ . ހަންޑިއުޅައު . ހަންޑިމައު . ހަންޑިޓައްކެނޑުން . ހަންޖާކެވުން . ހަންޖެހުން . ހަރާންކޯރު . ހަރާންކޯރުވުން . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ