...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާނަ
ނ.
ބަހަކުން ނުވަތަ ޖުމުލައަކުން، ނުވަތަ އިޝާރާތަކުން ކުރެވޭ ދޭހަ.
(2) އެއްބެރަށްވުރެ ގިނަބެރު ޖަހާއިރު ފުނަބެރު ފިޔަވައި ދެން ހުންނަ ބެރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޮ . ހަންނޮޅުން . ހައެއްކަ . ހައްޕު . ހާހޯ . ހާސަރު . ހާސަރުދެމުން . ހާސްކަން . ހިނިކު . ހިބަން . ހިތިއެޅުން . ހިތިވަނުން . ހިތްހެޔޮކުރުން . ހުރެ . ހުއްޖެހުން . ހުވަފެންތަޢުބީރު . ހުޓެކުންފަތުވަތާ . ހޫނ . ހޫރުވުން . ހެހެލުން . ހެނިހިރި . ހެނެހިރި . ހެއްލުން . ހެދި . ހެލުވުން . ހޮޅިހޮއްލުން . ހޮޅިގެނުން . ހޯނަ . ހޯނެ . ހޯނޮ . ނަމަ . ނަޓު . ނާ . ނިންދެވުން . ނީހަނޑޫ . ނު . ރަހަފަތި . ރަސްކަނދެ . ރަސްމީދަތުރުފުޅު . ރިޔާބަނުން . ރޫޅުން . ބަހުންޖެހުން . ބައި . ބަސްފޮތް . ބާލިޣުވުން . ބިންދުން . ބިގަރުހޮޅި . ބޭންދުން . ބޮލުހުޅި . ބޮލެޖެހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ