...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާރާ
ނ.
(ޏ..) ފައިދޮށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވޭލި . ހަތްޤިރާއަތް . ހިރިގައު . ހޯދަރުކުރުން . ހޯލު . ނިވަތް . ބަންޑާރަގޯތި . ބިނާ . ބިނާކުރުން . ބިނާވުން . ބިންގާ . ބިންގައުއެޅުން . ބުރި . ބުދުފައްޅި . ކަންމަތި . ކިޑިކީ . ކޮނޑުކަށި . ކޮޓަރި . އިންޖިނޭރު . އިފުތިތާހުކުރުން . އިސްޓޫޑިއޯ . އިސްޓޯރު . އެކުވެނި . އެލްމެނިއަމް . އެޑްރެސް . އޮފީސް . ވަހަ . ވަހާ . ވަސްކޮޅުހެދުން . ވިހާރަ . ވީރާނާ . ވޭރު . މައްސާޙު . މަތިކަންޖެހުން . މަތިގެ . މަތީބުރި . މާރާމޭރި . މާރާދަ . މާލަން . މިނުން . މިލު . މޭގަ . ފަންގިފިލާ . ފާރުގަނޑު . ފުލެޓު . ފެންވައިރު . ފެންވައިރުކުރުން . ފެކުޓަރީ . ތަނބު . ތަރަބީދަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ