...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާރާދަކަން
ަތި ކޮއްޔެއްގެ ނަން.
މިކޮލި ލެވިފައިވާ ބޭކަލުން ކުރައްވަން ޖެހޭކަމަކީ، ދައުލަތުގެ އެންމެމަތީ ވެރިޔަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ލަފާދެއްވުމާއި، ބޮޑެތި ޢިއްޒަތުގެ ރަސްމިއްޔާތު ތަކުގައި.
އެރަސްމިއްޔާތުތައް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މާރާދަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ