...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާރުކޭޓު
ނ.
(1) ވިއްކާ އެއްޗެތި ހާމައަށް ބަހައްޓައިގެން ވިއްކާ ތަންތަން.
(2) މުދަލެއް ވިއްކުމަށް ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތު ނުވަތަ އަގު.
(3) އެކިވައްތަރުގެ ތަކެތި ވިއްކަން ހާމައަށް އޮންނަ ތަން.
(4) އެތައް ބައެއްގެ ތަކެތި ބަހައްޓައިގެން ވިއްކާތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަސްކަޑަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ