...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާބަނޑު
ނ.
(1) ދަރިއަށަގަންނަތަން.
(2) ރަޙިމް.
(3) ބަލިވެއިން މީހާގެ ބަނޑު.
(4) ނއ.
ބަލިވެއިން.
(5) (ބ،ދ) ބަނޑު
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްޔަރު . ހައްޔަރުގައި އިނުން . ނިބޫ . ނިބޫކުދިން . ނިފާސް . ރަހިމު . ރިހުންނެގުން . ބަލިވެއިނުން . ބިސްހޯނު . ބިސްބޮނޑު . ބުރެއިޖެހުން . ކިއްސަށްދެވި ވަކިއެޅުން . ކިއްސައްދެވި . ކުށުންބަނޑުގައި ރިހުން . އުފަންވުން . އެއްނޭވާކުދިން . އެއްމާބަނޑު . އެއްގޮހޮރުގައި އޮތުން . ވިހާކޮޓަރި . ވިހުން . ވިހެއުން . މަރުގެތުންފަތްމަތީގައި . މަރެއްއަތްމަތީއެޅުން . މަރެއްމުށްދަށުލުން . މަރެއްގެއެއްކޮޅުގައިހިފުން . މާބަނޑުންހެލުން . ފޫޅުމައިން . ފޫޅުމައިކަން ކުރުން . ފޫޅުމާކަން . ފޫޅުމާމަ . ފެނަށްއެރުން . ފެންފާޅުކުރެއްވުން . ދަރިމައި . ދުވަސްފުރުން . ތެޔޮފެންލުން . ލޮނޮދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ