...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާބަނޑުވުން
މ.
(1) ބަލިވެއިނުން.
(2) ހައްޔަރުގައި އިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްޔަރުގައި އިނުން . ބަލިވެއިނުން . މަރުގެތުންފަތްމަތީގައި . މަރެއްއަތްމަތީއެޅުން . މަރެއްމުށްދަށުލުން . މަރެއްގެއެއްކޮޅުގައިހިފުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ