...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާބޯދި
ްފެށިގެން ލޯހުރަސްކޮށް ނިގޫފަތާ ހަމައަށް ކަޅުކުލައިގެ ރޮނގެއް މަހުގެ ދިގަަށް ދެމިފައިހުރެއެވެ.
މަހުގެ ބުރަކަށިމަތީ ކޮތަރިބައިފެށޭ ހިސާބުގެ ކައިރިފަށާއި ނިގޫފަތުގެ ކޮޅު ހުންނާނީ ކަޅުކުލައެއްގަ އެވެ.
މަހުގެ ކަރުތާފަތްގަނޑުގެ ކުރީބައިގައި ރާޅުކަމެއްހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ