...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާކަނޑޫ
ނ.
ބޮޑު ކަނޑޫ.
ނުވަތަ ރަނޑޫ، މިއީ ކަނޑުލާ މުލިން އެއްގޮތަށް ހުންނަ ބާވަތެކެވެ.
ތަފާތަކީ، މީގެވައްތައް ކަނޑުލުގެ ވައްތަކަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ފަަލަކަމެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ