...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާކުނބުރު
ނ.
އާދައިގެ ކުނބުރަށްވުރެ ބޮޑެތިކޮށް ތޮށިގަނޑު ބޯކޮށް ހުންނަ ކުނބުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ