...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާކުސް
ަޚްލާޤު ނުވަތަ ފެންވަރު ލަފާކުރުމަށް މުދައްރިސަކު ދޭނަންބަރު.
(2) އިމްތިޙާނެއްގެ ސުވާލަކަށް ދޭ ރަނގަޅު ޖަވާބަށް ކަނޑައަޅައިފައި އޮންނަ ޕޮއިންޓު ޢަދަދު.
(3) ދަރިވަރެއްގެ ކިޔެވުމުގެ ފެންވަރު ހުރި ގޮތެއް ބެލުމަށްކުރާ އިމްތިޙާނުން އޭނާ ހޯދާ ޕޮއިންޓުގެ ޢަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ