...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާމުކަނިޖެހުން
މ.
(ސ.) ބަތް، ބޮނޑިބަތްފަދަ ތަކެތި ކައްކާއިރު ވަގުތުގައި ހިފައިގެންގޮސް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އެނދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ