...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާފު
ނިވަންކުރުމުން އޭނާގެ އަދަބުން މިންޖުވާ މިންޖުވުން.
(3) ދައްކަންޖެހިފައި އޮތް ފައިސާއެއް ނުދެއްކިޔަސް އެންމެ ރަގަޅުކަމަށް ހަމަޖެހޭ ހަމަޖެހުން.
(4) ކުށެއްކުރުމުން އަދަބަކާ ހަމައަށް ނުގެންގޮސް ދޫކޮށްލުމުން އެކުށަށް ލިބެންވާ އަދަބުން ސަލާމަތްވާ ސަލާމަތްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންކެނޑުން . ވަތްކެނޑުން . ވާރުންކެނޑުން . ވާރުއޮޑީމީހުން . މަޢާފު . މާފުދިނުން . މޫނަވިޔާގި . މޫލެވިޔާއްދަ . މޫލެވިޔާގި . ފާފަފުއްސެވުން . ދަރަނި ކަނޑައިލުން . ދީދި . ގިއްޗެއް ވައްޓައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ