...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާފުށް
ނ.
(1) ބިންބި މާލައްވައިގެން ނުވަތަ މާޖައްސައިގެން މުގުރާފައި ހުންނަ ފުށް.
(2) ބިންބި މާޖައްސައިގެން މުގުރާފައި ހުންނަ ލޮނުކޮންނާއި ފޮނިކޮށް މޮޑެފައި ހުންނަ ކާއެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ