...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާފުކުރުން
ުގައި އުފެދުނު ނުރުހުމެއް ފެހެލުން.
(2) އަދަބެއްގައި ހުއްޓާ މިނިވަންކޮށް އަދަބުން ސަލާމަތްކުރުން.
(3) ދައްކަން ޖެހިފައިއޮތް ފައިސާއެއް ނުދެއްކިއަސް އެންމެރަގަޅު ކަމަށް ހަމަޖެއްސުން.
(4) ކުރެވުނު ކުށަކަށް، އަދަބަކާ ހަމައަށް ނުގެންގޮސް ސަލާމަތްކަން ދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންކެނޑުން . ވަތްކެނޑުން . ވާރުންކެނޑުން . މާފުދިނުން . ދަރަނި ކަނޑައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ