...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާފެން
ނ.
ހުވަނދުމާ އަޅައިގެން ރަހަލައްވައި ވަސް ހިއްޕާފައި ހުންނަފެން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުވަނދުމައު . މައުފެން . ފެންގޮތް . ދާންމަތީވަޅުކޮޅު . ދާންމަތީވެޔޮކޮޅު . ދިޔަވަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ