...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާދާ
ނ.
އޮޑިދޯނި ފަހަރުގައި ހުންގާނު އެޅުވުމަށް ހުންގާނާއި މައްޔަލުގައި މައުދަނުން ހަދައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުދުން . ބޮޑުތަކުބީރު . ކަތީބު . ކަތީބުކަން . އިސާނަމާދު . މާދާނަރު . މާދާއެޅުން . މާދާތިލަ ކުނބު . މާދެއާ . މޮރޮ . ދާގަނޑު . ދެނަމާދުދޭތެރެ . ތައްގަނޑު . ތިރިތިރިން . ތޮންގާ . ގުނޫތު . ގެމާވެދުމާދިއުން . ގޮނޑެންޖެހުން . ޒިއްމާދާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ