...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާތް
ނއ.
(1) މަތިވެރި.
(2) ބަރަކާތްތެރި.
(3) އުޅުމުގައި ރީތި ސިފަތައް ލިބިފައިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންފުޅަށްއަތްޕުޅުއެރުވުން . ހަށަންފުޅުބެންނެވުން . ހަށިކޮޅުބުރަފުޅުވުން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅު . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުކަން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުވުން . ހަށިކޮޅުފުރާނޭވާފުޅުލެއްވުން . ހަށިފުރާނޭވާލެއްވުން . ހަށިފޮޅައިލެއްވުން . ހަތްހެއްތި . ހަޖަރަލްއަސްވަދު . ހިނިވަރުނަ . ހިނިވަރުނަކުރެއްވުން . ހިނިވަރުނަވުން . ހިނިފުޅުވެޑުވުން . ހިންމަވައިދެއްވުން . ހިރި . ހިރިއާ . ހިރިޔާ . ހިރިޔާފާތުރާ . ހިރިޔާސުއްދަ . ހިތްޕުޅާވުން . ހިލަން . ހިލަވަޅު . ހުށަހޮޅިވަޑައިގަތުން . ހުށަހޮޅިލެއްވުން . ހުރޫ . ހުބަ . ހުބަހިރިޔާ . ހުވަންހިލަން . ހުވާ . ހުވާކުރުން . ނަހީކުރެއްވުން . ނަންގަތުން . ނަބީ . ނަސަބުވެރިން . ނަސްރުވެރި . ނަސްރުވެރިކަން . ނާނެއިފުޅުފިއްލެވުން . ނާނެފިއްލެވުން . ނިއާވުން . ނިޔާވުން . ނިޝާން . ނެންގެވުން . ރައްބި . ރައްކައުކުރުން . ރައްކައުވުން . ރަސޫލު . ރަސޫލުބޭކަލުން . ރަސޫލުކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ