...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާތްރަސްކަލާނގެ
ނ.
ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރައްބި . ކަށަކުޅަދާނަކަން . ކަލާނގެރަސްކަންފުޅު . އިލްހާމު . އިޙުސާންކަން . މަލާއިކަތުން . ފުރާނައެޅުއްވުން . ފުއްސެވުން . ތަޤުވާ . ސުވާމީންގެ . ޒަކާތް . ﷲއަށްޓަކައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ