...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާލަން
ގިނަބަޔަކު ޖަލްސާއެއް ކުރުމަށް ބައްދަލުވުމަށް ނުވަތަ ޝޯވް އެއް ބެލުމަށް ނުވަތަ ޕާރޓީއެއް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންކުރާ ބޮޑު ކޮޓަރިއެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރިޔާމާލަން . މަރިސާހިފުން . ލައިފުޖެކެޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ