...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާލި
ްތަރެއްގެ އެއްޗެއް އަޅައިގެން ވަކި މީހަކު ނޭނގޭގޮތަށް ހެދުގެން ހުންނަ މީހާ.
(2) ފަން ނުވަތަ ފަތް ބެނދެގެން، ނުވަތަ ރޯނު ފޯލި ފޯލި ބަނދެގެން ބޮލުގައި ކޮންމެވެސް ވައްތަރެއްގެ އެއްޗެއް އަޅައިގެން ވަކި މީހަކު ނޭނގޭގޮތަށް ހެދިގެން ހުންނަ މީހާ.
(3) (ބދ) ފުރޭތަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުއިމާމުން . ހަތަރުމަޛުހަބް . ހަތްޤިރާއަތް . ނިއަމިކަން . ބޮޑުކާށި . ބޮޑުމާލި . ބޮޑުމާލިލަވަ . މާލިނެށުން . މާލިކީން . މާލިކީމަޒުހަބު . މުޢައްލިމު . ފޯމާލިނެށުން . ދަމައިގަތް ކަނޑީގެ މިޔަމައްޗަށް . ދަމައިލިކަނޑީގެ މިޔަމައްޗަށް . ދަމުކުޅި . ތިރިފަހިމާލިމީކަން . ގޮއިދުރުވާނު . ގޯނިމާލި . ސިކިސްތާން . ސުއްކަތުރާ . ސުއްކަތުރާކަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ