...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާލު
ނ.
(1) މުދާ.
(2) ނައުޒޯނގު ފަހަރުގައި ވައިރުން އޮންނަ ކުސައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލާލުން . ހުއްޓައިލުން . ހެއިލުން . ހެއިލެއްވުން . ނިދި . ރަންދިޔަ . ބަރުގޮނު . ބިޑި . ބުރިކަށިޖައްސާލުން . ބޮސް . ބޮސްދިނުން . ކަނދިލި . ކަމެކޭހީނުވުން . ކުނބުތާފަލި . ކުޅިވަރަށްދުއްވައިލުން . އަނެއްކާ . އަމަ . އަސުރުމައު . އަޑުއެހުން . އާބުރުރުމާ . އިންޒާރު . އިންޒާރުކުރުން . އޮޑިވަރުދަނާ . މަތިމަތިންބަލައިލުން . މަތިތަޅައިލުން . ފަރުވާކުޑަ . ފަރުވާކުޑަކަން . ފަރުވާކުޑަކުރުން . ފަރުވާވުން . ފަރުވާތެރި . ފަރުވާތެރިކަން . ފަރުވާތެރިކަން ބެހެއްޓުން . ފާހަގަކުރުން . ފިދާވުން . ފުރަގަސްދިނުން . ފޯކުރުން . ދުންފަތުއަނދިރިއެޅުން . ދޫކޮށްލުން . ތަންދޮރުބެލުން . ތައްޔާރު . ތައްޔާރުވުން . ތަމަލަވުން . ގައިކޮޅުގައިގާދުރު . ގެއްލުންވުން . ޔާއިދަރޯސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ