...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާގެ
ނ.
(ޏ.ސ.) އޮޑިފަހަރުގެ މައިކުނބުގެ ފަސްކޮޅުން ފެށިގެން ދިރުނބާކޮޅު ފެންފިލާއާ ހަމަޔަށްއަޅާ ގެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިފޮޅައިލުން . ހަރާންކޯރު . ހަރާންކޯރުވުން . ހަމްދަރުދީ . ހަމްދަރުދީވުން . ހަތާތަޅައިލުން . ހާސިލުމުރާދު . ހާޖިވެރިކަން . ހިރަފުސްދެމި . ހިބަކޮށްދިނުން . ހިތުގައިޖެހުން . ހިތުގިނި . ހިތްހަރާންކުރުން . ހިތްއަތުލުން . ހިތްތިރި . ހިތްތިރިކަން . ހިތްތިރިވުން . ހިލަނބުވެރިން . ހިލަމަށްދިއުން . ހިލަމަށްއައުން . ހިލޭ . ހިލޭކުރުން . ހިލޭމީހާ . ހިލޭމީހުން . ހިޖުރަ . ހިޖުރަކުރުން . ހުންޑީ . ހުދުކާޅު . ހެކި . ހެއްލުން . ހެއްލުންތެރި . ހެއްލުންތެރިކަން . ހެއްލުންތެރިވުން . ހެއްސޯހެދުން . ނަގައިލުން . ނުވާދުވަހުން ބޮޑުވެގެން އުޅުން . ނުފިރުކެވެނިސް ދުވަން ނޫޅޭށެވެ. . ރޭކުރުން . ބަހަނާ . ބަނޑަށްވަނުން . ބަނިޔާދަންކާޅު . ބަފައިހުޓާ . ބަތާހަރާމީ . ބަސްވިކުން . ބަސްފޮނި . ބަސްގަދަކުރުން . ބަޔާނާކުރުން . ބާސާ . ބާސާބުނުން . ބިސްފުޅު ކެއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ