...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާސާ
ނ.
(ބދ.) މައްސަރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަނގާކުރުން . ހަޅަ . ހަޅިބޭވުން . ހާނިއްކަ . ހިލުން . ހީނސަމާސާކުރުން . ހުދުކާޅު . ނަޣަރާއެނބުރުން . ނަޣަރާޖެހުން . ބަހުންޖެހުން . ބަތްގަނޑު . ކޮޑިވުން . އިނގިލިމެޅުން . އެއްޗަކަށްވުން . ވާހަކަމަޖާކުރުން . ވިހަވުން . މައްލަވަ . މައްލަވަކުރުން . މަޔާހޮކި . މަޔާއިނު . މަޖާ . މަޖާކަން . މަޖާކުރުން . މަޖާވުން . ފަރިހި . ފަރިއެޑުން . ފަރިދިނުން . ދަރަނިބޯ . ދާވައިލުން . ދޭވުން . ތޮޅުން . ތޮޅެލުން . ލާނެއްގަނޑު . ލާނެތްކަންތައް . ލާނެތްމީހުން . ލާނެތްގަނޑު . ގެގުން . ސަކަ . ސަކަރާތްގަތުން . ސަކަޖެހުން . ސައްޕުޖެހުން . ސަމާސާއަށްވުރެމައްޗަށް ދިއުން . ސަމާސާވިހަވުން . ސިރީސުއްދަކަވަރާދީއްތަ . ސީރިއަސް . ސީރިޔަސްވުން . ސޯމަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ