...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާޒާންކުރެހުން
ނ.
ބައެއްކަހަލަ ލަކުޑީގައި ހުންނަ ކުރެހުމެއް.
މި ކުރެހުން ހުންނާނީ ބޮނޑިކޮށް އެގޮތްމިގޮތަށް ކުރެހުން ދައްކާ ގޮތަށެވެ.
މާޒާން ކުރަދީގައްޔާއި ބުރުދާ ވަކަރުގައި މިކަހަލަ ކުރެހުން ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ