...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާޖަހާބުރު
ނ.
ފޮތީގައި މާޖަހާއިރު، ފޮތިގަނޑު ވާންކޮށް ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ފޮތިގަނޑު ލައްވަން ހަދާފައު އޮންނަ ބުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ