...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މާޖަހާއެތި
ނ.
ޒީނަތްތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން، މާޖަހަންހަދައިފައި ހުންނަ އެތި.
މި، ތަފާތު އެއްޗެހިން ތަފާތުގޮތްގޮތަށް ހަދައިފައިހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޕޫލްދާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ