...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މި
ކައިރީގައިވާ އެއްޗަކަށް އިޝާރާތްކޮށް ބުނާ އިޝާރާތުގެ ނަމެއް.
މިސާލު:
(1) މިފޮތް.
(ށ) މިކަންނެޔޮ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަ . ހަށަންބަނުން . ހަށަންފުޅަށްއަތްޕުޅުއެރުވުން . ހަށަންފުޅުބެންނެވުން . ހަށަބަސް . ހަށަވާލި . ހަށިކޮޅުބުރަފުޅުވުން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅު . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުކަން . ހަށިކޮޅުފަސޭހަފުޅުވުން . ހަށިކޮޅުފުރާނޭވާފުޅުލެއްވުން . ހަށިފުރާނޭވާލެއްވުން . ހަށިފޮޅައިލެއްވުން . ހަނދާނީފިލާ . ހަނދި . ހަނދު . ހަނދުބަޑި . ހަނދުވަންހަ . ހަނދުވަރީމައު . ހަނދުވަރީގަސް . ހަނދުވަރުގޮޅާ . ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަނގު . ހަނގުހަނޑޫ . ހަނގުންފަރާ . ހަނގުރާމަ . ހަނޑޫ . ހަނޑޫކަނޑާމޯ . ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަނާކަފަ . ހަނާކުރިމަސް . ހަނާއެޅުން . ހަނި . ހަނިހޯސާ . ހަނިކަން . ހަނިވުން . ހަނުކަކުނި . ހަނުކިޔާލަވަ . ހަނޮ . ހަނޯބެރުން . ހަންނޮޅުން . ހަންކެނޑުން . ހަންމުށި . ހަންމޯ . ހަންފީމިޔަރު . ހަންގަނޑު . ހަންޑިހުނިގޮނޑި . ހަންޑިހެއްލުން . ހަންޑިހެލެނބެލި . ހަންޑިކުންނާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ