...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިނި
ނއ.
(1) އިންސާނުންގެ މިސާލު:
(ހ) މިނިކަށި، (ށ) މީނިމަސް.
ނ.
(2) އިންސާނުން، މިސާލު:
މިއީ މިނި ރަނގަޅު ރަށެކެވެ.
(3) އާދަމުގެ ދަރިން.
(4ބދ) (1) ކަމަކަށް އާދޭހާއެކު އެދުން.
(2) ކަމެއް އެދިގެން އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިބަ . ހިއްޕި . ހީވި . ހޯދީ . ހޯގުޅާ . ނަމުރު . ނަސްލު . ނީރި . ނެއްޓި . ބުޅާ . ބުއި . ބޫހި . ބެހި . ބޭން . ޅައި . ކިނބޫ . ކުރި . ކެހި . ކެނދި . ކޮށި . ކޮމާކޯޅި . އަޅު . އަމިއްލަކަން . އިސްތިޢުމާރު . އުތީމުދަރިކޮޅު . އެރި . އެމުނި . އޮހޮރި . އޮޅި . ވަން . ވަކި . ވަލުޖަނަވާރު . ވަގު . ވަގުހަން . ވަގުވަކި . ވަގުފިނދަށް ބަދުރުވަ ލައިގަތުން . ވަޙްޝީސޫފި . ވާތާވި . ވިން . ވިދި . ވީ . ވެހި . މަޚުމާ . މަޚުމާއެރުން . މާފުކުރުން . މިނި . މިނިރަނގަޅުވުން . މިނިކާރާއްޖެ . މިނިވަނާ . މިނިވަންކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ