...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިނިވަން
ނއ.
(1) އަޅުވެތިކަމެއް ނެތް.
(2) ބަންދެއް ނެތް.
(3) ޤާނޫނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތައް ލިބިގެންވާ.
(4) މުޢާ މަލާތު ކުރުމުގައި އެއްވެސް ހުރަހެއްނެތް.
(5) މަޖާޒު:
ހުހަށްހުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަޅު . އަމިއްލަކަން . އިސްތިޢުމާރު . އުތީމުދަރިކޮޅު . މާފުކުރުން . މިނިވަނާ . މިނިވަންކަން . މިނިވަންދުވަސް . ފިދުޔަ . ދޫކޮށްލުން . ޙުއްރިއްޔަތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ