...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިނިވަންކުރުން
މ.
(1) އަޅުވެތިކަމުން ސަލާމަތް ކުރުން.
(2) ބަންދެއްގައި ހުރި މީހަކު ދޫކޮށްލުން.
(3) މަޖާޒު:
އިނދެގެން އުޅޭ މީހާ ވަރިކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދޫކޮށްލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ