...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިނުން
ންވެސް ގޮތަކުން އެއްޗެއްގައި ހުރި މިންވަރު ބެލުން.
(2) ފުރާދުއްވާ އެއްޗެހީގެ ބޮޑުމިނާއި، އެއެއްޗިއްސަށް މުދާ އެރުވޭވަރު ބެލުން.
(3) ބިންބިމާއި ޢިމާރާތްފަދަ ތަންތަނާއި ލަކުޑިފަދަ ތަކެތީގެ ބޮޑުމިން ބެލުން.
(4) ކުންފުންޏާއި ފިހާރަ ފަދަ ތަންތަން ހިސާބުކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތުރުންބައޯގަ . ހިމަ . ހިމަކުރުން . ހިމަވުން . ހެރޮއިން . ބަރާބަރު . ބަރާބަރުކަން . ބަރާބަރުވުން . ބާޑީ ދުނބުރި . ބޯ . ބޯވުން . ކުރު . ކުރުވުން . އުނި . އުނިކަން . އޫނ . ވަރުންއެޅުން . ވާގަނޑުކުޅުން . މަސްއަރި . ފަތާކުރުން . ފަތިކަން . ފަތްބޯ . ފަތްބޯކަން . ފަލަ . ފަލަކަން . ފަލަކުރުން . ފަލަވުން . ފެންވަރުކުރުން . ދަށުފަންތި . ދިގުކަން . ދިގުވުން . ތިރި . ތިރިކަން . ތިރިވުން . ތުނި . ތުނިކަން . ތުނިކުރުން . ގޫކަޅިޔާ . ޓަނުއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ