...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިންބެލުން
މ.
އެއްޗެއްގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި ހުރި މިން އޮޅުން ފިލުވުން.
މިސާލު:
ފުންމިން ބެލުން، ބޮޑުމިންބެލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަށަވަރުއެޅުން . މިންބެލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ