...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިންވަރު
ނ.
(1) ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ވަރު.
(2) އިރާދައިގައި ކަނޑައަޅުއްވައި ފައިވާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންކެނޑުން . ހައި . ހައިޑުރޯމީޓަރު . ހައްބަ . ހަތައިވަރަ . ހަތަވިވަރަ . ހާސްވަޅު . ހިއްތަލަފިށިދޯރާ . ހިތްތިރި . ހިތްތިރިކަން . ހިތްތިރިވުން . ހިސާބު . ހުނިބޮޅު . ހެޔޮނުބައި . ނަސީބު . ނަސީބުރަނގަޅުވުން . ނަސީބުގަދަކަން . ނަސީބުގަދަވުން . ނަސީބުއެރުން . ނަސީބުދެރަ . ނަސީބުދެރަވުން . ނަސީބުގަދަ . ނާޅި . ނިޔާ . ނިޔާފުޅު . ނިޞާބު . ނިޞާބުހަމަވުން . ރަން . ރަންކިއުން . ރިބާ . ރެވިއޮށްޓަރެއްގެ މިންވަރުވެސްނެތުން. . ރޭޓު . ރޯދިހުރުން . ބަރުމަރުކާ . ބައިބޯމިން . ބާނި . ބާކީ . ބިލު . ބޮޅު . ބޯތަޅާލޯތަޅާހަދައިގެން . ކަނޑި . ކަނޑި މިޔަރު . ކަނޑު . ކާވެނިރަން . ކޮޅުނެތްކޮޅު . ކޯވަރު . އަހުރަވަރު . އަންދާސީހިސާބު . އަންދާސީކުރުން . އަދަދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ