...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިރުސް
ނ.
ގަހެއްގައި އަޅާ ކުޅިރަހަދޭ އެއްޗެއް.
މީގެ ކިތަންމެ ބާވަތެއް ހުރެއެވެ.
މިސާލު:
ގިތެޔޮމިރުސް، ރިހަމިރުސް، ވީފުކުމިރުސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާކުރިމަސް . ހަވާދު . ހިރިކަށުނގަ . ހިކިމިރުސް . ހުރައްދެމިރިހެ . ހުދުއަސޭމިރުސް . ހުތްމަސްކާށި . ރައްކޯބައިން . ރާހުތުމިރުސް . ރިހަމިރުސް . ރޯމިރުސް . ބަށިގަން . ބަބުރުބޯ . ބޮޑުމިރުސް . ކަޅުމިރުސް . ކުޅީކުކުޅު . ކުދިންކުޅޭކަށިކެޔޮ . ކޮތަނބިރި . ކޮތަނބިރިހަވާދު . އަނދުންމިރުސް . އޮރިމަސްފިލާ . މަސްބަތް . މިރިސް . މިރުސް . މިރެހެގެހެ . ފަނާގާމިރުސް . ފަޅޯފެން . ފަގުޑިމިރުސް . ފާބަތިފެން . ފާބަތްފެން . ފިހުނުމަސް . ފިއްތިގިތެޔޮމިރުސް . ފުނޑިމިރުސް . ފުރައްދެމިރިސް . ފުރެއްދެމިރުސް . ފޫރުމާ . ފޮނިމިރުސް . ދަންކާށި . ތިންމައިގަނޑުވިޔަ . ތެޅިމިރުސް . ތެލަބަޑިމިރިސް . ތޮޅިމިރުސް . ތޮޅީމިރިހެ . ތޯޅުމިރިހެ . ލަގޮނޑިމިރުސް . ލޮނުމިރުސް . ލޮނުމިރުސް ހަވާދު . ގައު . ގިތަލަބަޑިމިރުސް . ގިތެއުމިރުސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ