...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިއީ
އ.
ކައިރީގައިވާ އެއްޗަކީ ކޮން އެއްޗެއްކަން ބުނެދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރާ ބަހެއް.
މުސާލު:
މިއީ އަހަރެންގެ ގަލަމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދު . ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަނި . ހަނިހޯސާ . ހަންގަނޑު . ހަންޑިހުނިގޮނޑި . ހަންޑިހެލެނބެލި . ހަންޑިކުންނާރު . ހަންޑިކުރާ . ހަންޑިކޮކާ . ހަރުބީއަށް ހިނގުން . ހަކުރުހަލާނފަތް . ހައި . ހައިވަކަރު . ހައިޑުރިޖަން . ހައުޅާބައިންޖެހުން . ހައްވާމަހަ . ހަތަރުފައިޖެހިގޮނޑި . ހަތްހެއްތި . ހަތްކޮޅު . ހަތްދޮށުކޮލި . ހަލާދަނޑި . ހަލުވިމަސް . ހަލުވިދާނަރު . ހަސަނާތުތަރި . ހިނގަމަސް . ހިންމަވައިދެއްވުން . ހިންމިކޭމާ . ހިންދުކޮކާބިބީ . ހިންދުދިދަމަސް . ހިރަފުސްދެމި . ހިރިމި . ހިރިމިރިހި . ހިރިފާޅަ . ހިރިދަކަނދާ . ހިރިގައު . ހިރުނދު . ހިރުމާ . ހިބަހިކާ . ހިބަރުތޮޅި . ހިބޮޅު . ހިކަ . ހިކަނދިތުންމިޔަރު . ހިކާ . ހިކިބަލި . ހިކިކެއްސުން . ހިކިފަންފުޅަނގި . ހިއަދެވިކަމަނާބޯ . ހިއްތަން . ހިއްތަލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ