...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިއޮތް
ނ.
ކައިރީގައި ފެންނަން އޮތް އެއްޗަކަށް ނުވަތަ ކައިރީގައި ހިނގާކަމަށް އިޝާރާތްކޮށް ބުނާބަހެއް މިސާލު:
މި އޮތް ފޮތްގެންދޭ! ކޮއްކޮ މިއޮތްރޮނީ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މިއޮތް . މިޔޮއް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ