...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިލަޖެހުން
މ.
(1) ހިރަފުހާ ދަލުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑުގައި ތަންތަންގަނޑަށް މިލަ އުފެދުން.
(2) ދަމިލަޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މިލަޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ