...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

މިލްކު
ނ.
ނއ.
(1އަމިއްލަ) އެއްޗެހި.
(2) އަމިއްލަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިބަކޮށްދިނުން . ރައުސްމާލު . ބައިލިބުން . ކަށަކިރުމެއުއްދާނަ . އަޅު . އަމިއްލަ . އަމިއްލަކުރުން . އަމިއްލަވުން . ވަތްދީގަތުން . ވަގުރުކު އެޅުން . ވަގުއެޅުން . ވާރު . ވާރުންގަތުން . ވިއްކުން . ވެރި . ވެރިކަން . މިލިޔުނަރު . މުހުލަކުރުން . މުދަލުޒަކާތް . ފައިސާވެރިން . ދަރުނުކަށައަރަދާނަ . ދަރުނުކަރައަރުދާނަ . ދިނުން . ލިބުން . ގެ . ޙައްޤު . ޙައްޤުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ